ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,662
หนังสือ 82
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 194 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 171 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 785 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 566 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 642 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,124 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 7,712 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
812 028-กายกับใจ มี แต่อัตตาตัวตน ไม่มีจริง
8 กรกฎาคม 2553
2079
811 027-ความจริงที่ดำรงอยู่อย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลง
8 กรกฎาคม 2553
1989
810 002-การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา
7 กรกฎาคม 2553
1964
809 026-การพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน2
7 กรกฎาคม 2553
2180
808 025-การพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน1
7 กรกฎาคม 2553
1926
807 218-กลับมาที่ตัวเราเอง กนกรัตน์รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม
3 กรกฎาคม 2553
1671
806 217-สติปัฏฐาน 4 กนกรัตน์รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม
3 กรกฎาคม 2553
1583
805 216-ข้อปฏิบัติให้ถึงความสิ้นกรรม กนกรัตน์รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม
2 กรกฎาคม 2553
1484
804 215-อริยมรรคมีองค์ 8 กนกรัตน์รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม
2 กรกฎาคม 2553
1587
803 214-อริยสัจ กนกรัตน์รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม
2 กรกฎาคม 2553
1436
802 213-ฝึกให้เกิดความรู้ตัว กนกรัตน์รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม
2 กรกฎาคม 2553
1478
801 212-ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ กนกรัตน์รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม
1 กรกฎาคม 2553
1625
800 211-ศีล สมาธิ ปัญญา กนกรัตน์รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม
1 กรกฎาคม 2553
1337
799 210-จิตปภัสสร กนกรัตน์รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม
1 กรกฎาคม 2553
1581
798 208-อภัพพสูตร อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต ตอนที่2
27 มิถุนายน 2553
1925
797 207-อภัพพสูตร อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต ตอนที่1
27 มิถุนายน 2553
1988
796 091-ฝึกให้มีสติไว้ป้องกัน มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
9 มิถุนายน 2553
1734
795 090-อริยสัจ มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
9 มิถุนายน 2553
1824
794 089-วิธีการภาวนา มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
5 พฤษภาคม 2553
2002
793 092-อริยมรรคมีองค์ 8 มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
26 มิถุนายน 2553
1763
792 121-พาลวรรค ขุททกนิกาย ธรรมบท ตอนที่2
23 มิถุนายน 2553
1752
791 120-พาลวรรค ขุททกนิกาย ธรรมบท ตอนที่1
23 มิถุนายน 2553
1659
790 083-สักกปัญหสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค
25 มิถุนายน 2553
2336
789 206-กายสูตร ธรรมะที่ละด้วยกายวาจาไม่ได้ ละได้ด้วยปัญญา อํ.ทสก. ตอนที่2
20 มิถุนายน 2553
1838
788 205-กายสูตร ธรรมะที่ละด้วยกายวาจาไม่ได้ ละได้ด้วยปัญญา อํ.ทสก. ตอนที่1
20 มิถุนายน 2553
2158
787 082-ปุณโณวาทสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์
18 มิถุนายน 2553
2221
786 004-อริยสัจ; ความจริงที่ทุกคนไม่ควรพลาด
15 มิถุนายน 2553
2017
785 209-ตอบปัญหาธรรมและโอวาทปิดการอบรม ยุวพุทธฯ
6 มิถุนายน 2553
1770
784 208-อริยมรรคมีองค์ 8 และตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
6 มิถุนายน 2553
1621
783 207-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
6 มิถุนายน 2553
1522
782 206-เห็นปฏิจจสมุปบาทชื่อว่าเห็นธรรมและตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
5 มิถุนายน 2553
1602
781 205-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
5 มิถุนายน 2553
1476
780 204-อริยสัจธรรม ยุวพุทธฯ
5 มิถุนายน 2553
1667
779 203-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
5 มิถุนายน 2553
1437
778 202-การฝึกสติตามหลักสติปัฏฐาน 4 และตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2553
1807
777 201-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2553
1416
776 200-เบื้องต้นของวิปัสสนา ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2553
1639
775 204-วิปัสสนากถา ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค ตอนที่2
13 มิถุนายน 2553
1987
774 203-วิปัสสนากถา ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค ตอนที่1
13 มิถุนายน 2553
2052
773 081-กายสูตร อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต
11 มิถุนายน 2553
2275
772 035-ความเข้าใจเรื่องกรรม ตอนที่4
8 มิถุนายน 2553
2190
771 061-ตอบปัญหาธรรมเรื่องโพชฌงค์และอริยมรรค
6 มิถุนายน 2553
2218
770 001-ธรรมและการปฏิบัติธรรม
2 มิถุนายน 2553
1961
769 024-ตอบปัญหาธรรม
3 มิถุนายน 2553
1840
768 023-กรรมและความสิ้นกรรม ตอนที่2
3 มิถุนายน 2553
1894
767 022-กรรมและความสิ้นกรรม ตอนที่1
3 มิถุนายน 2553
1992
766 021-สงบด้วยศีล สมาธิ ปัญญา
3 มิถุนายน 2553
1630
765 020-การฝึกสติตามหลักสติปัฏฐาน4
2 มิถุนายน 2553
1886
764 019-เห็นปฏิจจสมุปบาทชื่อว่าเห็นธรรม
2 มิถุนายน 2553
1820
763 018-อริยสัจจธรรม ความจริงอันประเสริฐ
2 มิถุนายน 2553
1802
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 7712 รายการ