ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 7,972
หนังสือ 82
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 460 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 334 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 940 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 666 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 737 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,253 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,022 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
7,122 209-สีลมยญาณ2 ศีลเพื่ออวิปปฏิสารเป็นไปเพื่อนิพพาน
7 สิงหาคม 2564
104
7,121 208-สีลมยญาณ1 ความหมายและประเภทของศีล
7 สิงหาคม 2564
92
7,120 506-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์7 รูปกัณฑ์ นิกเขปกัณฑ์ อัตถกถากัณฑ์
6 สิงหาคม 2564
21
7,119 983-ขุ.ธ.สุขวรรค1(2) ทรงระงับการทะเลาะกันของพระญาติ
5 สิงหาคม 2564
53
7,118 982-วิธีรับข่าวสารอย่างเป็นกลาง
5 สิงหาคม 2564
96
7,117 981-มัคคสัจทำให้ถึงภาวะไร้เงื่อนไข
5 สิงหาคม 2564
83
7,116 980-การพิจารณาอายตนะจนหหมดทิฏฐิ
5 สิงหาคม 2564
133
7,115 979-ขุ.ธ.สุขวรรค1(1) อยู่สบาย ไม่มีเวร ไม่เดือดร้อน ไม่ขวนขวาย
5 สิงหาคม 2564
70
7,114 978-ขุ.ธ.พุทธวรรค9 บุญของผู้บูชาท่านที่ควรบูชาไม่อาจนับ
5 สิงหาคม 2564
58
7,113 977-ขุ.ธ.พุทธวรรค8 ความเกิดขึ้นของพุทธเจ้านำสุขมาให้
5 สิงหาคม 2564
43
7,112 505-ปรมัตถธรรม5 รูปาวจรจิต อรูปาวจรจิต โลกุตตรจิต
5 สิงหาคม 2564
39
7,111 504-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์5 หมวดธรรมสำคัญในสุตมยญาณ
5 สิงหาคม 2564
46
7,110 503-ยมกปาลิ6 ขันธยมก ปทโสธนวาระ
4 สิงหาคม 2564
19
7,109 502-ธัมมสังคณี6 จำแนกสภาวธรรมในกุศลจิต
4 สิงหาคม 2564
34
7,108 501-เนตติปกรณ์6 วิจยหาระ ยุตติหาระ... สมาโรปนหาระ
3 สิงหาคม 2564
22
7,107 500-ธาตุกถา5 สรุปปฐมนยะ
2 สิงหาคม 2564
33
7,106 499-ปรมัตถธรรม4 กามาวจรจิต54
29 กรกฎาคม 2564
63
7,105 498-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์4 วิเคราะห์สุตมยญาณนิทเทส
29 กรกฎาคม 2564
44
7,104 497-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์6 กามาวจรกุศลจิต ดวงที่1
23 กรกฎาคม 2564
60
7,103 496-ปรมัตถธรรม3 ความหมายและลักขณาทิจตุกกะ
22 กรกฎาคม 2564
37
7,102 495-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์3 วิเคราะห์มาติกาญาณ73
22 กรกฎาคม 2564
30
7,101 494-ยมกปาลิ5 อกุสลบท เอกมูลยมก อัญญมัญญมูลยมก
21 กรกฎาคม 2564
22
7,100 493-ธัมมสังคณี5 อธิบายจิตตุปปาทกัณฑ์
21 กรกฎาคม 2564
26
7,099 492-เนตติปกรณ์5 อธิบายเทสนาหาระ
20 กรกฎาคม 2564
22
7,098 491-ธาตุกถา4 นัยที่1 เขียนธาตุกถาและอธิบายอายตนะ12
19 กรกฎาคม 2564
39
7,097 147-ธรรมปฏิบัติ94 รู้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามเป็นจริง
19 กรกฎาคม 2564
180
7,096 1156-ตายอย่างอาจหาญ อยู่อย่างเบิกบาน
18 กรกฎาคม 2564
363
7,095 490-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์5 บทสวดอภิธรรมและวิเคราะห์กุสลติกะ
16 กรกฎาคม 2564
39
7,094 976-ขุ.ธ.พุทธวรรค7 บุรุษอาชาไนยหาได้ยาก
15 กรกฎาคม 2564
76
7,093 975-การปล่อยวางในพระพุทธศาสนา
15 กรกฎาคม 2564
213
7,092 974-ขุ.ธ.พุทธวรรค6 สรณะอันปลอดภัยและสูงสุด
15 กรกฎาคม 2564
86
7,091 489-ปรมัตถธรรม2 บาลีปรมัตถธรรม
15 กรกฎาคม 2564
45
7,090 488-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์2 โครงสร้างคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรค
15 กรกฎาคม 2564
31
7,089 487-ยมกปาลิ4 มูลกนัย เอกมูลยมก อัญญมัญญมูลยมก
14 กรกฎาคม 2564
17
7,088 486-ธัมมสังคณี4 อธิบาย วิปากติกะ และ เหตุทุกะ
14 กรกฎาคม 2564
20
7,087 146-ธรรมปฏิบัติ93 ถือเอาประโยชน์จากลมหายใจ
22 กรกฎาคม 2564
141
7,086 485-ธาตุกถา3 นัยที่1 เขียนธาตุกถาและอธิบายขันธ์5
12 กรกฎาคม 2564
40
7,085 484-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์4 เนื้อความย่อของพระอภิธรรม
9 กรกฎาคม 2564
43
7,084 973-โยงโพธิปักขิยธรรม มรรค8 สติปัฏฐาน4 วิปัลลาส12
8 กรกฎาคม 2564
148
7,083 972-ขุ.ธ.พุทธวรรค5 ความอิ่มด้วยกามทั้งหลายไม่มี
8 กรกฎาคม 2564
115
7,082 971-ขุ.ธ.พุทธวรรค4 คาถาโอวาทปาติโมกข์
8 กรกฎาคม 2564
83
7,081 483-ยมกปาลิ3 มูลยมก มูลนัย มูลมูลนัย มูลกนัย
7 กรกฎาคม 2564
28
7,080 482-ธัมมสังคณี3 อธิบายศัพท์และองค์ธรรม กุสลติกะ
7 กรกฎาคม 2564
25
7,079 481-เนตติปกรณ์4 อธิบายหาระ16 นยะ5 ตามแบบอรรถกถา
6 กรกฎาคม 2564
28
7,078 480-ธาตุกถา2 ความหมาย และ มาติกา5
5 กรกฎาคม 2564
35
7,077 479-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์3 พัฒนาการของอภิธรรม
7 กรกฎาคม 2564
44
7,076 2500-คุณธรรม5อย่างนำสู่ความเจริญ ยุวพุทธฯศูนย์2
1 มิถุนายน 2564
134
7,075 2499-กิเลสที่พระโสดาบันละได้ ยุวพุทธฯศูนย์2
1 กรกฎาคม 2564
142
7,074 2498- วิธีปฏิบัติเห็นธรรมทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ
30 มิถุนายน 2564
132
7,073 2497-ตัวสภาวะและวิธีปฏิบัติต่ออริยสัจ4 ยุวพุทธฯศูนย์2
30 มิถุนายน 2564
138
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8022 รายการ