ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,782
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 962 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,058 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 779 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,471 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 987 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,036 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,832 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
7,932 2717-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธ4
22 พฤศจิกายน 2565
85
7,931 2716-มองอริยสัจในเหตุการณ์ประจำวัน ยุวพุทธ4
21 พฤศจิกายน 2565
167
7,930 2715-ความโศกเกิดจากความรัก ยุวพุทธ4
21 พฤศจิกายน 2565
62
7,929 2714-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธ4
21 พฤศจิกายน 2565
72
7,928 2713-วิธีประกอบให้อริยมรรคสมบูรณ์ ยุวพุทธ4
20 พฤศจิกายน 2565
108
7,927 2712-รายละเอียดองค์อริยมรรค8 ยุวพุทธ4
20 พฤศจิกายน 2565
70
7,926 2711-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธ4
20 พฤศจิกายน 2565
54
7,925 2710-มุมมองมัคคสัมมาทิฏฐิ ยุวพุทธ4
19 พฤศจิกายน 2565
65
7,924 2709-สภาวะวิปัลลาส3ใน4ประเด็น ยุวพุทธ4
18 พฤศจิกายน 2565
71
7,923 2708-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธ4
18 พฤศจิกายน 2565
67
7,922 2707-ประกอบมรรคด้วยหลักสติปัฏฐาน
17 พฤศจิกายน 2565
116
7,921 2706-กัมมัฏฐานที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคน
16 พฤศจิกายน 2565
80
7,920 2705-ฝึกสติสมาธิด้วยกายคตาสติ
16 พฤศจิกายน 2565
78
7,919 2704-สิ่งทั้งปวงมีขึ้นเพราะผัสสะ ยุวพุทธ4
16 พฤศจิกายน 2565
128
7,918 2703-ปฏิบัติมุ่งทำโสดาปัตติมรรคให้เกิด ยุวพุทธ4
15 พฤศจิกายน 2565
112
7,917 176-ธรรมปฏิบัติ124 ข้อมูลผิดจึงคิดผิด
14 พฤศจิกายน 2565
94
7,916 2702-มงคลชีวิต จิตไม่หวั่นไหว วังรีรีสอร์ท
9 พฤศจิกายน 2565
120
7,915 2701-ตอบปัญหาธรรม วังรีรีสอร์ท
9 พฤศจิกายน 2565
123
7,914 2700-อริยสัจ4 ความหมายและสภาวะ วังรีรีสอร์ท
8 พฤศจิกายน 2565
88
7,913 2699-ธรรม2 กฎแห่งธรรม4 วังรีรีสอร์ท
8 พฤศจิกายน 2565
48
7,912 2698-เรียนรู้ความจริงของกายและจิต วังรีรีสอร์ท
8 พฤศจิกายน 2565
57
7,911 2697-ฝึกปัญญาแนวทางมรรค วังรีรีสอร์ท
8 พฤศจิกายน 2565
101
7,910 2696-สัพพัตถกกัมมัฏฐาน4อย่าง วังรีรีสอร์ท
7 พฤศจิกายน 2565
47
7,909 2695-ฝึกสติสมาธิด้วยกายคตาสติ วังรีรีสอร์ท
7 พฤศจิกายน 2565
45
7,908 2694-มีสรณะและปฏิบัติเพื่อเห็นอริยสัจ วังรีรีสอร์ท
7 พฤศจิกายน 2565
54
7,907 2693-สรณะอันปลอดภัย วังรีรีสอร์ท
7 พฤศจิกายน 2565
44
7,906 118-ปาลิเลยยสูตร วิธีรู้เห็นทำให้อาสวะสิ้นไป23แบบ
6 พฤศจิกายน 2565
81
7,905 117-พรหมวิหาร กับ อัปปมัญญา
6 พฤศจิกายน 2565
57
7,904 116-นกุลปิตุสูตร กายป่วยแต่จิตไม่กระสับกระส่าย
6 พฤศจิกายน 2565
57
7,903 115-สรณะอันเกษมปลอดภัย
6 พฤศจิกายน 2565
38
7,902 116-ภาวนา39 ฝึกคิดดี ไม่ใส่ใจความคิดร้าย
4 พฤศจิกายน 2565
97
7,901 1123-ขุ.ธ.ตัณหาวรรค6 ปล่อยอดีต อนาคต และปัจจุบัน
3 พฤศจิกายน 2565
93
7,900 1122-การพิจารณาบารมี10
3 พฤศจิกายน 2565
59
7,899 1121-ขุ.ธ.ตัณหาวรรค5 ผู้กำหนัดด้วยราคะตกไปสู่ตัณหา
3 พฤศจิกายน 2565
53
7,898 1120-ขุ.ธ.ตัณหาวรรค4 ตัณหาเป็นเครื่องจองจำมั่นคงที่สุด
3 พฤศจิกายน 2565
53
7,897 289-ธาตุวิภังคสูตร3 ปัญญาพิจารณาธาตุ6
29 ตุลาคม 2565
86
7,896 288-ธาตุวิภังคสูตร2 บุคคลมีธาตุ6เป็นต้น
29 ตุลาคม 2565
58
7,895 287-ธาตุวิภังคสูตร1 พระเจ้าปุกกุสาติ
29 ตุลาคม 2565
71
7,894 1119-ขุ.ธ.ตัณหาวรรค3 พ้นแล้วกลับมาผูกเพราะไม่สิ้นตัณหา
27 ตุลาคม 2565
87
7,893 1118-ศีล สมาธิ ปัญญา, ทาน ศีล ภาวนา
27 ตุลาคม 2565
130
7,892 1117-ขุ.ธ.ตัณหาวรรค2 ยังมีตัณหา ทุกข์ย่อมเกิดได้อีก
27 ตุลาคม 2565
68
7,891 2692-คุณสมบัติอุบาสกอุบาสิกา อาศรมมาตา
26 ตุลาคม 2565
72
7,890 2691-ตั้งสัมมาทิฏฐิ2ระดับ อาศรมมาตา
26 ตุลาคม 2565
70
7,889 2690-อริยมรรคกับชีวิตประจำวัน อาศรมมาตา
25 ตุลาคม 2565
97
7,888 2689-ตอบปัญหาธรรม อาศรมมาตา
25 ตุลาคม 2565
85
7,887 2688-กำหนดขันธ์5เชื่อมสู่อริยสัจ4 อาศรมมาตา
24 ตุลาคม 2565
117
7,886 2687-สติปัฏฐาน4ละอภิชฌาและโทมนัส อาศรมมาตา
24 ตุลาคม 2565
67
7,885 2686-หลักการปฏิบัติสติปัฏฐาน อาศรมมาตา
23 ตุลาคม 2565
97
7,884 2685-ตอบปัญหาวิธีฝึกสัมปชัญญะ อาศรมมาตา
23 ตุลาคม 2565
80
7,883 2684-มีสติรู้กายและประกอบสัมปชัญญะ อาศรมมาตา
23 ตุลาคม 2565
52
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8832 รายการ