ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,829
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,037 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,108 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 825 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,518 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,067 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,879 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
8,779 932-บาลีมหาสติปัฏฐานสูตร12 ทุกขนิโรธ กับ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
30 มีนาคม 2567
79
8,778 931-บาลีมหาสติปัฏฐานสูตร11 สัจจบรรพ ทุกข์ กับ ทุกขสมุทัย
30 มีนาคม 2567
67
8,777 930-อภิธานัปปทีปิกา7 จตุพพัณณ อรัญญ เสล ปาตาลวรรค
27 มีนาคม 2567
30
8,776 204-ธรรมปฏิบัติ151 เจโตวิมุตติไม่กำเริบเป็นแก่นพรหมจรรย์
26 มีนาคม 2567
74
8,775 325-มาณพ16 ตอนที่4(2) นันทมาณพ กำหนดรู้ตัณหาจึงข้ามโอฆะได้
24 มีนาคม 2567
57
8,774 324-มาณพ16 ตอนที่4(1) อุปสีวมาณพ มีสติเพ่งพิจารณาอากิญจัญญายตนะ
24 มีนาคม 2567
50
8,773 1917-แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา มูลนิธิบ้านอารีย์
24 มีนาคม 2567
131
8,772 349-ชนวสภสูตร2 สนังกุมารพรหมแสดงธรรมที่ดาวดึงส์
23 มีนาคม 2567
58
8,771 348-ชนวสภสูตร1 พระเจ้าพิมพิสารเกิดเป็นชนวสภยักษ์
23 มีนาคม 2567
55
8,770 1261-ฉวิโสธนสูตร2 วิธีตรวจสอบพระอรหันต์2
21 มีนาคม 2567
38
8,769 1260-วิธีละกามราคะและปฏิฆะสังโยชน์
21 มีนาคม 2567
68
8,768 1259-ฉวิโสธนสูตร1 วิธีตรวจสอบพระอรหันต์1
21 มีนาคม 2567
43
8,767 929-อภิธานัปปทีปิกา6 ภูกัณฑ์ ภมิวรรค ปุรวรรค และ นรวรรค
21 มีนาคม 2567
22
8,766 323-มาณพ16 ตอนที่3(2) โธตกมาณพ มีปัญญารักษาตน มีสติ ทำวามเพียร
17 มีนาคม 2567
65
8,765 322-มาณพ16 ตอนที่3(1) เมตตคูมาณพ ทุกข์ทั้งหมดเกิดเพราะอุปธิ
17 มีนาคม 2567
88
8,764 928-บาลีมหาสติปัฏฐานสูตร10 อายตนบรรพ กับ โพชฌังคบรรพ
16 มีนาคม 2567
63
8,763 927-บาลีมหาสติปัฏฐานสูตร9 นีวรณบรรพ กับ ขันธบรรพ
16 มีนาคม 2567
48
8,762 926-อภิธานัปปทีปิกา5 กุสลาทิวรรค กับ จิตตาทิวรรค
13 มีนาคม 2567
48
8,761 925-บาลีมหาสติปัฏฐานสูตร8 เวทนานุปัสสนา กับ จิตตานุปัสสนา
9 มีนาคม 2567
72
8,760 924-บาลีมหาสติปัฏฐานสูตร7 ปฏิกูลมนสิการ ธาตุมนสิการ และนวสีวถิกะ
9 มีนาคม 2567
56
8,759 923-บาลีมหาสติปัฏฐาน6 อิริยาปถบรรพ และ สัมปชานบรรพ
2 มีนาคม 2567
81
8,758 922-บาลีมหาสติปัฏฐาน5 กายานุปัสสนา อานาปานบรรพ
2 มีนาคม 2567
100
8,757 130-ภาวนา53 รตนะ คือ พระโสดาบัน และ พระสัตตักขัตตุปรมะ
1 มีนาคม 2567
101
8,756 1258-มธุปิณฑิกสูตร4 เมื่อจักขุเป็นต้นมี ผัสสะเป็นต้นจึงมี
29 กุมภาพันธ์ 2567
102
8,755 1257-พระสวดบทอะไรในงานศพ
29 กุมภาพันธ์ 2567
85
8,754 1256-สังโยชน์เกิดโดยไม่มีเจตนาอย่างไร
29 กุมภาพันธ์ 2567
126
8,753 1255-มธุปิณฑิกสูตร3 เหตุให้ปปัญจสัญญาเกิดจนวัฏฏะยืดยาว
29 กุมภาพันธ์ 2567
132
8,752 921-อภิธานัปปทีปิกา4 ทิสาทิวรรค ศัพท์ไฟ แสงสว่าง ลม เป็นต้น
28 กุมภาพันธ์ 2567
38
8,751 203-ธรรมปฏิบัติ150 ปฏิบัติรักษาตน และ รักษาผู้อื่น
27 กุมภาพันธ์ 2567
93
8,750 920-ปรมัตถธรรม4 ตอนที่6 รูป28 และ นิพพาน
25 กุมภาพันธ์ 2567
92
8,749 347-ทีฆนขสูตร2 วิปัสสนาโดยรู้ธาตุ4และแยกเวทนา3
24 กุมภาพันธ์ 2567
75
8,748 346-ทีฆนขสูตร1 เมื่อเห็นโทษในตนการละทิฏฐิย่อมมีได้
24 กุมภาพันธ์ 2567
81
8,747 919-อภิธานัปปทีปิกา3 สัคคาทิวรรค กับ ทิสาทิวรรค
21 กุมภาพันธ์ 2567
22
8,746 918-ปรมัตถธรรม4 ตอนที่5 สัมปโยคนัย และ สังคหนัย
18 กุมภาพันธ์ 2567
77
8,745 917-บาลีมหาสติปัฏฐาน4 รูปแบบวิธีการขยายความนิทเทส21หมวด
17 กุมภาพันธ์ 2567
49
8,744 916-บาลีมหาสติปัฏฐาน3 บาลีอุทเทสของสติปัฏฐาน4
17 กุมภาพันธ์ 2567
51
8,743 1916-วิสุทธิ7 อบรมพระวิปัสสนาจารย์ฯ วัดหงส์รัตนารามฯ
16 กุมภาพันธ์ 2567
72
8,742 2944-ตอบปัญหาธรรม3 และโอวาทปิด ยุวพุทธฯ
17 กุมภาพันธ์ 2567
83
8,741 2943-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
16 กุมภาพันธ์ 2567
70
8,740 2942-อริยสัจ4 ความหมายและสภาวะ ยุวพุทธฯ
16 กุมภาพันธ์ 2567
106
8,739 2941-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
16 กุมภาพันธ์ 2567
68
8,738 2940-เจริญมัคคปัญญาด้วยสติปัฏฐาน ยุวพุทธฯ
16 กุมภาพันธ์ 2567
84
8,737 2939-กายคตาสติ18วิธี และ สัมปชัญญะ4 ยุวพุทธฯ
15 กุมภาพันธ์ 2567
58
8,736 2938-มรรคประจำและหลักของจิต ยุวพุทธฯ
15 กุมภาพันธ์ 2567
79
8,735 2937-ปฏิบัติธรรมตามหลักอริยมรรค ยุวพุทธฯ
15 กุมภาพันธ์ 2567
74
8,734 915-บาลีมหาสติปัฏฐานสูตร2 อุทเทสของมหาสติปัฏฐานสูตร
3 กุมภาพันธ์ 2567
133
8,733 914-บาลีมหาสติปัฏฐานสูตร1 นิทานของมหาสติปัฏฐานสูตร
3 กุมภาพันธ์ 2567
90
8,732 129-ภาวนา52 รัตนะ คือ อริยมรรค พระสงฆ์ และพระอรหันต์
2 กุมภาพันธ์ 2567
107
8,731 1254-มธุปิณฑิกสูตร2 ที่สุดของอนุสัย7 และ บาปอกุศลดับ
1 กุมภาพันธ์ 2567
114
8,730 1253-เนื้อหาย่อของจูฬ-มหาสีนาทสูตร
1 กุมภาพันธ์ 2567
51
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8879 รายการ