ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 7,894
หนังสือ 82
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 380 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 273 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 886 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 633 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 698 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,222 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 7,944 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
7,844 2662-กรอบมุมมองนำเข้าสู่อริยมรรค ยุวพุทธฯ
2 ตุลาคม 2565
69
7,843 2661-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
2 ตุลาคม 2565
56
7,842 2660-วิธีแยกธาตุและแยกขันธ์ ยุวพุทธฯ
2 ตุลาคม 2565
60
7,841 2659-อุบายวิธีฝึกสติและสัมปชัญญะ ยุวพุทธฯ
1 ตุลาคม 2565
46
7,840 2658-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
1 ตุลาคม 2565
47
7,839 2657-ตัวขวางการปฏิบัติ ยุวพุทธฯ
1 ตุลาคม 2565
45
7,838 2656-ตั้งความเห็นตรง หลักมั่นคงและมีที่พึ่ง
1 ตุลาคม 2565
63
7,837 1783-พระสูตรปฏิบัติ6 รู้ชัดขันธ์5ในมุมมองอริยสัจ
28 กันยายน 2565
82
7,836 1782-พระสูตรปฏิบัติ5 สงเคราะห์มรรคกับโพธิปักขิยธรรม
28 กันยายน 2565
49
7,835 1781-พระสูตรปฏิบัติ4 วิธีทำให้โพธิปักขิยธรรมบริบูรณ์
28 กันยายน 2565
45
7,834 1780-พระสูตรปฏิบัติ3 วิธีประกอบมรรคให้บริบูรณ์ วัดนิสสรณวนาราม
27 กันยายน 2565
73
7,833 1779-พระสูตรปฏิบัติ2 สัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าทางโลกุตตระ
27 กันยายน 2565
59
7,832 1778-พระสูตรปฏิบัติ1 อริยมรรคหลักแห่งการปฏิบัติ วัดนิสสรณวนาราม
27 กันยายน 2565
91
7,831 173-ธรรมปฏิบัติ121 ทำความรู้จักและแยกแยะความคิด
26 กันยายน 2565
68
7,830 286-มหาปุณณมสูตร8 มัคควิธีชำระความเห็นผิด
24 กันยายน 2565
61
7,829 285-มหาปุณณมสูตร7 รู้เห็นแบบใด กิเลสไม่เกิด
24 กันยายน 2565
48
7,828 284-มหาปุณณมสูตร6 อัสสาทะ อาทีนวะ นิสสรณะของขันธ์
24 กันยายน 2565
45
7,827 283-มหาปุณณมสูตร5 สักกายทิฏฐิไม่เกิดเพราะเหตุไร
24 กันยายน 2565
37
7,826 282-มหาปุณณมสูตร4 สักกายทิฏฐิเกิดเพราะเหตุไร
24 กันยายน 2565
43
7,825 281-มหาปุณณมสูตร3 เหตุชื่อขันธ์ และ เหตุขันธ์ปรากฏ
24 กันยายน 2565
34
7,824 280-มหาปุณณมสูตร2 อุปาทาน อุปาทานขันธ์ และฉันทราคะ
24 กันยายน 2565
33
7,823 279-มหาปุณณมสูตร1 อุปาทานขันธ์ และ ฉันทะเป็นมูล
24 กันยายน 2565
46
7,822 763-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์8(2) อัตถะของพละ5
23 กันยายน 2565
27
7,821 762-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์8(1) อินทรีย์5ระดับโลกุตตระ
23 กันยายน 2565
24
7,820 761-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์7(2) อินทรีย์5ระดับโลกิยะ
23 กันยายน 2565
26
7,819 760-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์7(1) สภาวะและอัตถะอินทรีย์5
23 กันยายน 2565
28
7,818 759-พระไตรปิฎกศึกษา16 วิเคราะห์อริยสัจ4ในธรรมบท
22 กันยายน 2565
29
7,817 758-พระไตรปิฎกศึกษา15 วิเคราะห์อริยสัจ4ด้วยเทสนาหาระ
22 กันยายน 2565
26
7,816 2655-มีพื้นฐานดีและไม่ประมาท ยุวพุทธฯ
19 กันยายน 2565
74
7,815 2654-รวมธรรมปฏิบัติลงในมรรค ยุวพุทธฯ
19 กันยายน 2565
74
7,814 2653-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2565
67
7,813 2652-รู้อริยสัจในชีวิตประจำวัน ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2565
82
7,812 2651-กิจที่ต้องทำต่ออริยสัจแต่ละข้อ ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2565
73
7,811 2650-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2565
41
7,810 2649-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2565
51
7,809 2648-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2565
68
7,808 2647-วิปัสสนาสติปัฏฐานละวิปัลลาส ยุวพุทธฯ
16 กันยายน 2565
61
7,807 2646-เจริญมรรคด้วยสติปัฏฐาน4 ยุวพุทธฯ
16 กันยายน 2565
73
7,806 757-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์6(2) อิทธิบาทโลกุตตระ
16 กันยายน 2565
29
7,805 756-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์6(1) อิทธิบาทโลกิยะ
16 กันยายน 2565
25
7,804 755-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์5(2) สัมมัปปธานโลกุตตระ
16 กันยายน 2565
21
7,803 754-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์5(1) สัมมัปปธานโลกิยะ
16 กันยายน 2565
27
7,802 2645-หลักการฝึกสติและสัมปชัญญะ ยุวพุทธฯ
15 กันยายน 2565
62
7,801 2644-ฝึกจิตและตั้งสัมมาทิฏฐิ ยุวพุทธฯ
15 กันยายน 2565
42
7,800 2643-ความเข้าใจหลักการปฏิบัติธรรม ยุวพุทธฯ
15 กันยายน 2565
37
7,799 114-ม.อุ.พหุธาตุกสูตร ลักษณะบัณฑิต มีปัญญาไตร่ตรอง
11 กันยายน 2565
111
7,798 753-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์4(2) สติปัฏฐานโลกุตตระ
9 กันยายน 2565
36
7,797 752-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์4(1) สติปัฏฐานโลกิยะ
9 กันยายน 2565
28
7,796 751-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์3(3) เหตุที่สติปัฏฐานมี4
9 กันยายน 2565
26
7,795 750-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์3(2) วิเคราะห์เอกมรรค และ สติปัฏฐาน
9 กันยายน 2565
26
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 7944 รายการ