ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,662
หนังสือ 82
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 194 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 171 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 785 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 566 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 642 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,124 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 7,712 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
5,862 144-ปฐมโพธิกาล19 การบวชของท่านพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ
25 พฤษภาคม 2562
586
5,861 143-ปฐมโพธิกาล18 เสด็จเข้าสู่ราชคฤห์และการถวายอารามเวฬุวัน
25 พฤษภาคม 2562
539
5,860 1026-หลักใหญ่แห่งธรรมของพระศาสดา อบรมพระวิปัสสนาฯ วัดกระโจมทอง
21 พฤษภาคม 2562
690
5,859 075-ตามรอย54 อานิสงส์ของการเจริญธัมมานุสสติ
20 พฤษภาคม 2562
567
5,858 074-ตามรอย53 สมาธิที่เกิดจากธัมมานุสสติ
20 พฤษภาคม 2562
577
5,857 073-ตามรอย52 ธรรมคุณบทว่าปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ
20 พฤษภาคม 2562
625
5,856 072-ตามรอย51 กำหนดรอบรู้ทุกข์ด้วยปริญญา
20 พฤษภาคม 2562
624
5,855 071-ตามรอย50 ธรรมคุณบทว่าโอปนยิโก
20 พฤษภาคม 2562
550
5,854 070-ตามรอย49 ธรรมคุณบทว่าอกาลิโก,เอหิปัสสิโก
20 พฤษภาคม 2562
570
5,853 769-สํ.ข.สมาธิสูตร2 อัตถังคมของขันธ์5
16 พฤษภาคม 2562
611
5,852 768-ตอบปัญหาการวิเคราะห์อริยสัจและปฏิจจสมุปบาท
16 พฤษภาคม 2562
704
5,851 767-สํ.ข.สมาธิสูตร1 สมุทยของขันธ์5
16 พฤษภาคม 2562
675
5,850 2170-พระรัตนตรัยนำเข้าสู่การปฏิบัติธรรม
15 พฤษภาคม 2562
675
5,849 2169-สัมมาทิฏฐิเรื่องกรรม อาศรมมาตา
15 พฤษภาคม 2562
704
5,848 2168-วิธีปฏิบัติธัมมานุปัสสนา หมวดโพชฌงค์และหมวดอริยสัจ
14 พฤษภาคม 2562
690
5,847 2167-ตอบปัญหาธรรม2 อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2562
682
5,846 2166-ตอบปัญหาธรรม1 อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2562
682
5,845 2165-วิธีปฏิบัติธัมมานุปัสสนา หมวดขันธ์และหมวดอายตนะ
13 พฤษภาคม 2562
740
5,844 2164-วิธีปฏิบัติธัมมานุปัสสนา หมวดนิวรณ์
13 พฤษภาคม 2562
705
5,843 2163-วิธีปฏิบัติกายานุปัสสนา เวทนานุปัสสนา และจิตตานุปัสสนา
13 พฤษภาคม 2562
684
5,842 2162-กำหนดจุด ดูทั้งกาย ประกอบสัมปชัญญะ และพิจารณากาย
12 พฤษภาคม 2562
628
5,841 2161-เพิ่มการสังเกตฝึกสัมปชัญญะ อาศรมมาตา
12 พฤษภาคม 2562
633
5,840 2160-ประกอบความเพียรตามที่กำหนดไว้ อาศรมมาตา
12 พฤษภาคม 2562
539
5,839 2159-ฝึกสติรู้อยู่ที่กาย อาศรมมาตา
12 พฤษภาคม 2562
532
5,838 2158-มีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าแล้วฝึกจิตและปัญญา อาศรมมาตา
11 พฤษภาคม 2562
663
5,837 2157-หลักและภาพรวมของการปฏิบัติธรรม อาศรมมาตา
11 พฤษภาคม 2562
602
5,836 106-ธรรมปฏิบัติ53 ทุกข์เกิดและทุกข์ไม่เกิดตอนผัสสะและเวทนาเกิด
8 พฤษภาคม 2562
787
5,835 110-กัมมัฏฐาน14 กายคตาสติ14 สาธยายมนต์, พิจารณาความแก่และเจ็บป่วย
7 พฤษภาคม 2562
679
5,834 262-สํ.ข.กาลัตตยอนิจจสูตรเป็นต้น พิจารณาขันธ์ให้เห็นไม่น่าเพลิน
5 พฤษภาคม 2562
590
5,833 261-สํ.ข.สมาธิสูตร จิตตั้งมั่นแล้วรู้ชัดความเกิดและความดับของขันธ์
5 พฤษภาคม 2562
731
5,832 093-ภาวนา16 วิธีกำหนดรู้จิต
3 พฤษภาคม 2562
764
5,831 766-สํ.ข.ขันธสูตร ขันธ5 กับ อุปาทานขันธ์5
2 พฤษภาคม 2562
761
5,830 765-ตอบปัญหาการพิจารณาอริยสัจ4ตามแนวเนตติปกรณ์
2 พฤษภาคม 2562
640
5,829 764-สํ.ข.สมนุปัสสนาสูตร ปุถุชนไม่มีสุตะ เห็นผิด เข้าถึงความผิดเพี้ยน
2 พฤษภาคม 2562
626
5,828 069-ตามรอย48 ธรรมคุณบทว่าสันทิฏฐิโก
29 เมษายน 2562
540
5,827 068-ตามรอย47 ธรรมคุณบทว่าสวากขาโต4
29 เมษายน 2562
481
5,826 067-ตามรอย46 ธรรมคุณบทว่าสวากขาโต3
29 เมษายน 2562
484
5,825 066-ตามรอย45 ธรรมคุณบทว่าสวากขาโต2
29 เมษายน 2562
523
5,824 065-ตามรอย44 ธรรมคุณบทว่าสวากขาโต1
29 เมษายน 2562
510
5,823 064-ตามรอย43 วิธีระลึกถึงพระธรรมคุณ
29 เมษายน 2562
525
5,822 174-ธัมมานุสสติ1 ความสำคัญ คุณค่า และอานิสงส์1
28 เมษายน 2562
708
5,821 142-ปฐมโพธิกาล17 พระเจ้าพิมพิสารและชาวมคธเข้าเฝ้าฟังธรรม
27 เมษายน 2562
556
5,820 141-ปฐมโพธิกาล16 ชฎิลขอบวชและทรงแสดงอาทิตตปริยาย
27 เมษายน 2562
543
5,819 132-อัปปมัญญาภาวนา25 วิธีเจริญกรุณาภาวนา2
26 เมษายน 2562
576
5,818 238-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์4(3) ระบบเรียงลำดับเน้นปัญญา3
24 เมษายน 2562
630
5,817 237-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์4(2) ระบบเรียงลำดับเน้นปัญญา2
24 เมษายน 2562
613
5,816 236-วิปัสสนภาวนาในคัมภีร์4(1) ระบบเรียงลำดับเน้นปัญญา1
24 เมษายน 2562
713
5,815 032-สัมมาทิฏฐินำชีวิต32 สัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะเป็นปัญญาขันธ์
23 เมษายน 2562
758
5,814 105-ธรรมปฏิบัติ52 ฝึกทำให้กิเลสไม่เกิด ทุกข์ไม่เกิด
22 เมษายน 2562
754
5,813 763-ตอบปัญหาการโยงปฏิจจสมุปบาทและอริยสัจภาคปฏิบัติ
18 เมษายน 2562
761
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 7712 รายการ