ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,738
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 907 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,006 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 738 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,426 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 968 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,013 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,788 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
4,588 110-ไม่ทำ ขาดสูญ รังเกียจ กำจัดและเผาพลาญแบบพุทธ ปรินิพพานสถูป
10 มีนาคม 2560
1716
4,587 109-ความเห็นตรงถูกต้องนำมาก่อน รร.Royal Residency กุสินารา
9 มีนาคม 2560
1540
4,586 108-ผู้อาจบรรลุธรรมและลักษณะของธรรมวินัย สถูปเมืองเวสาลี
9 มีนาคม 2560
1603
4,585 107-โลกอันชรานำไปไม่ยั่งยืนเป็นต้น รร.Vaishali Residency
8 มีนาคม 2560
1643
4,584 106-สาสนธรรมแบบแผนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย วัดเวฬุวัน
7 มีนาคม 2560
1383
4,583 105-ฐานะอันเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวช เจดีย์พุทธคยา
7 มีนาคม 2560
1500
4,582 104-พระธรรมจักรที่ไม่มีจักรอื่นใดยิ่งไปกว่า สารนาถ พาราณสี
3 มีนาคม 2560
1664
4,581 103-คำสอนกัมมวาท กิริยวาท และวิริยวาท วัดเชตวัน สาวัตถี
1 มีนาคม 2560
1596
4,580 102-ข้อธรรม4อย่างในที่ดับขันธปรินิพพาน กุสินารา
27 กุมภาพันธ์ 2560
1861
4,579 101-ตอบปัญหาเรื่องบุญกับกุศล รร.Vaishali Residency
26 กุมภาพันธ์ 2560
1808
4,578 100-ประตูทางออกคืออริยมรรคมีองค์8 กูฏาคารศาลา เวสาลี
26 กุมภาพันธ์ 2560
1654
4,577 099-ความเป็นมาและขยายความโอวาทปาติโมกข์ วัดเวฬุวัน
25 กุมภาพันธ์ 2560
1500
4,576 098-ธรรมที่ทรงแสดง; อริยสัจ4 รร.royal residency
24 กุมภาพันธ์ 2560
1591
4,575 097-ธรรมที่ตรัสรู้; ปฏิจจสมุปบาทกับนิพพาน เจดีย์พุทธคยา
24 กุมภาพันธ์ 2560
1502
4,574 007-สัมมาทิฏฐินำชีวิต7 สัมมาทิฏฐิที่เป็นผ่ายบุญ10อย่าง
21 กุมภาพันธ์ 2560
1726
4,573 055-ธรรมปฏิบัติ2 ความไม่ประมาท, ตั้งใจและใส่ใจ
20 กุมภาพันธ์ 2560
1675
4,572 149-ยมก14 สัจจยมก ตอนที่2
15 กุมภาพันธ์ 2560
1353
4,571 088-พุทธานุสสติ12 วิธีเจริญพุทธานุสสติ6
17 กุมภาพันธ์ 2560
1941
4,570 087-พุทธานุสสติ11 วิธีเจริญพุทธานุสสติ5
17 กุมภาพันธ์ 2560
1932
4,569 602-ขุ.อิติ8 ฆราวาสกับพระภิกษุอาศัยกันและกัน
16 กุมภาพันธ์ 2560
1324
4,568 601-ตอบปัญหาธรรมไม่เพ่งไม่เผลอ
16 กุมภาพันธ์ 2560
1568
4,567 600-ขุ.อิติ7 พรหม, บุรพเทพ, บุรพาจารย์, อาหุเนยยะ
16 กุมภาพันธ์ 2560
1187
4,566 1791-มีจิตเลื่อมใสในสิ่งเลิศและมีพื้นฐานที่ดี ยุวพุทธฯ
17 กุมภาพันธ์ 2560
1279
4,565 1790-ตอบปัญหาธรรม7 ยุวพุทธฯ
17 กุมภาพันธ์ 2560
1325
4,564 1789-ตอบปัญหาธรรม6 ยุวพุทธฯ
16 กุมภาพันธ์ 2560
1360
4,563 1788-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธฯ
16 กุมภาพันธ์ 2560
1350
4,562 1787-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
16 กุมภาพันธ์ 2560
1354
4,561 1786-สัจจะของพระอริยะ ยุวพุทธฯ
15 กุมภาพันธ์ 2560
1422
4,560 1785-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
15 กุมภาพันธ์ 2560
1309
4,559 1784-การเห็นธรรมในธรรม ยุวพุทธฯ
15 กุมภาพันธ์ 2560
1263
4,558 1783-เห็นบ่อยๆ เนืองๆ แบบสติปัฏฐาน ยุวพุทธฯ
14 กุมภาพันธ์ 2560
1217
4,557 1782-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
14 กุมภาพันธ์ 2560
1368
4,556 1781-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
14 กุมภาพันธ์ 2560
1333
4,555 1780-ฝึกปฏิบัติธรรมฝ่ายปัญญา ยุวพุทธฯ
14 กุมภาพันธ์ 2560
1249
4,554 1779-จากสติสัมปชัญญะไปสู่ปีติและสมาธิ ยุวพุทธฯ
13 กุมภาพันธ์ 2560
1384
4,553 1778-ใส่ใจถูกต้องแยบคายให้เกิดสติสัมปชัญญะ ยุวพุทธฯ
13 กุมภาพันธ์ 2560
1254
4,552 1777-ประตูสู่อิสรภาพ ยุวพุทธฯ
13 กุมภาพันธ์ 2560
1151
4,551 1776-การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่บกพร่อง รร.เฟลิกซ์ฯ
12 กุมภาพันธ์ 2560
1331
4,550 1775-ตอบปัญหาธรรม รร.เฟลิกซ์ฯ กาญจนบุรี
12 กุมภาพันธ์ 2560
1292
4,549 1774-ความเห็นตรงถูกต้องตามเป็นจริง รร.เฟลิกซ์ฯ
12 กุมภาพันธ์ 2560
1184
4,548 1773-สัจจะจริงแท้ รร.เฟลิกซ์ฯ กาญจนบุรี
11 กุมภาพันธ์ 2560
1323
4,547 1772-ตัวเราเป็นสมมติ กองทุกข์เป็นสัจจะ รร.เฟลิกซ์ฯ
11 กุมภาพันธ์ 2560
1372
4,546 1771-ความสันโดษและธรรมะฆราวาส รพ.เฟลิกซ์ฯ
11 กุมภาพันธ์ 2560
1385
4,545 1770-พิจารณากาย พิจารณากรรม รพ.เฟลิกซ์ฯ กาญจนบุรี
10 กุมภาพันธ์ 2560
1354
4,544 1769-ความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลาย รร.เฟลิกซ์ฯ
10 กุมภาพันธ์ 2560
1303
4,543 1768-ผูกใจไว้ อย่าให้เลื่อนลอย รร.เฟลิกซ์ฯ กาญจนบุรี
10 กุมพาพันธ์ 2560
2348
4,542 1767-นโม, สรณะ และสิกขาบท5 รร.เฟลิกซ์ฯ กาญจนบุรี
10 กุมภาพันธ์ 2560
1935
4,541 148-ยมก13 สัจจยมก ตอนที่1
8 กุมภาพันธ์ 2560
1563
4,540 147-ยมก12 ธาตุยมก ตอนที่2
8 กุมภาพันธ์ 2560
1165
4,539 083-สูตรโสดาบัน36 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน29
7 กุมภาพันธ์ 2560
1614
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8788 รายการ