ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,662
หนังสือ 82
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 194 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 171 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 785 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 566 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 642 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,124 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 7,712 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
162 062-ลำดับการปฏิบัติธรรม อาศรมมาตา
4 พฤษภาคม 2552
1638
161 061-เห็นธรรม อาศรมมาตา
4 พฤษภาคม 2552
1611
160 060-อริยสัจ อาศรมมาตา
3 พฤษภาคม 2552
1577
159 059-ที่ตั้งของสติปัญญา อาศรมมาตา
3 พฤษภาคม 2552
1634
158 058-ความรู้ตัว อาศรมมาตา
2 พฤษภาคม 2552
1565
157 057-รู้ทุกข์ อาศรมมาตา
2 พฤษภาคม 2552
1759
156 056-ศีล สมาธิ ปัญญา อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
1 พฤษภาคม 2552
1732
155 055-อานุภาพของสติ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
19 มกราคม 2552
1530
154 054-คำสอนหลัก วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
18 มกราคม 2552
1487
153 053-รู้ปัจจุบัน วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
18 มกราคม 2552
1709
152 052-ที่ตั้งของการรู้ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
17 มกราคม 2552
1725
151 051-ความจริงอันประเสริฐ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
17 มกราคม 2552
1639
150 050-ความจริงของสิ่งทั้งปวง วัดพระธาตุโกฏิแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย
16 มกราคม 2552
1643
149 049-ทางเดียว
4 สิงหาคม 2551
1591
148 048-ธรรมะคืออะไร
2 มิถุนายน 2551
1783
147 047-แสดงความคิดเห็น ทุ่งอนงค์
16 พฤศจิกายน 2551
1646
146 046-เห็นความคิด ทุ่งอนงค์
16 พฤศจิกายน 2551
1792
145 045-การศึกษาในพระพุทธศาสนา ทุ่งอนงค์
15 พฤศจิกายน 2551
1523
144 044-สมถะวิปัสสนา ทุ่งอนงค์
15 พฤศจิกายน 2551
1697
143 043-ทางผิด ทางถูก ทุ่งอนงค์
15 พฤศจิกายน 2551
1555
142 042-ศึกษากาย ศึกษาใจ ทุ่งอนงค์
15 พฤศจิกายน 2551
1553
141 041-รู้ทุกข์ ละสมุทัย ทุ่งอนงค์
14 พฤศจิกายน 2551
1586
140 040-นั่งสมาธิ เดินจงกรม ทุ่งอนงค์
14 พฤศจิกายน 2551
1696
139 039-จุดประสงค์ของการปฏิบัติธรรม สำนักปฏิบัติธรรมทุ่งอนงค์ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
14 พฤศจิกายน 2551
1663
138 038-ได้ชีวิตคืนมา บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
10 สิงหาคม 2551
1560
137 037-ฝึกรู้ บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
9 สิงหาคม 2551
1513
136 036-สำคัญที่รู้สึกตัว บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
9 สิงหาคม 2551
1652
135 035-ขันธ์ปรุง ไม่ปรุงขันธ์ บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
8 สิงหาคม 2551
1605
134 034-รู้คือภาวนา บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
8 สิงหาคม 2551
1581
133 033-สติ สมาธิ บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
7 สิงหาคม 2551
1668
132 032-อภิสังขารไม่ใช่มรรค รู้เป็นมรรค บ้านพุทธธรรมสวนหลวง กรุงเทพฯ
7 สิงหาคม 2551
1649
131 031-แสดงความเห็น อาศรมมาตา
13 พฤษภาคม 2551
1636
130 030-ประพฤติพรหมจรรย์
13 พฤษภาคม 2551
1545
129 029-โพชฌงค์7 อาศรมมาตา
12 พฤษภาคม 2551
1618
128 028-ให้ปฏิบัติ อาศรมมาตา
12 พฤษภาคม 2551
1534
127 027-สติกับสัมปชัญญะ อาศรมมาตา
12 พฤษภาคม 2551
1624
126 026-รู้สึกตัวเดิน อาศรมมาตา
12 พฤษภาคม 2551
1386
125 025-ลำดับการปฏิบัติตามโอวาทปาติโมกข์ อาศรมมาตา
11 พฤษภาคม 2551
1646
124 024-พึ่งตนเอง อาศรมมาตา
11 พฤษภาคม 2551
1502
123 023-ละนิวรณ์ อาศรมมาตา
11 พฤษภาคม 2551
1694
122 022-ศีล สมาธิ ปัญญา อาศรมมาตา
10 พฤษภาคม 2551
1476
121 021-ให้ไปปฏิบัติ อาศรมมาตา
10 พฤษภาคม 2551
1583
120 020-สติปัฏฐาน4 อาศรมมาตา
10 พฤษภาคม 2551
1551
119 019-เริ่มต้นปฏิบัติ อาศรมมาตา
9 พฤษภาคม 2551
1615
118 018-ปฏิบัติตามหลักอริยสัจ4 อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
9 พฤษภาคม 2551
1625
117 017-พัฒนาการทางปัญญา
15 เมษายน 2550
1797
116 016-ความหลากหลายในการภาวนา วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
14 เมษายน 2550
1599
115 015-การอยู่ด้วยธรรม วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
14 เมษายน 2550
1818
114 014-อยู่กับปัจจุบัน วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
13 เมษายน 2550
1819
113 013-การปฏิบัติเพื่อเป็นพุทธะ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
13 เมษายน 2550
1630
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 7712 รายการ